Chociaż opinie na temat znaczenia i skuteczności różnego rodzaju branżowych rad i samorządów bywają podzielone, to ostatecznie zwykle okazuje się, że każda forma społecznej aktywności jest szansą na wyrażenie własnego zdania w ważnych dla nas sprawach. To także okazja do wywołania dyskusji. I wreszcie możliwość przeniesienie istotnych problemów na tak zwane wyższe decyzyjne szczeble, czyli np. pod obrady Rady Ministrów RP (Rządu), do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także np. do obsługujących rolnictwo instytucji, takich jak: Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), czy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Możesz być skuteczny!

Przy okazji osoby podejmujące działalność w branżowych samorządach zyskują bezcenną wiedzę oraz praktykę, owocujące później np. większą skutecznością przy realizacji zadań dotyczących obsługi własnej działalności rolniczej, działalności samorządowej albo politycznej.
Warto więc, szczególnie na początku związanej z rolnictwem zawodowej kariery, wziąć pod uwagę aktywną działalność w którymś z branżowych samorządów. W powyższej charakterystyce mieści się np. Rada do spraw Młodych Rolników przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych.

Jak pomóc młodym rolnikom?

Rada do spraw Młodych Rolników powstała na mocy porozumienia z dnia 18 grudnia 2020 r. zawartego pomiędzy Krajową Radą Izb Rolniczych, a wojewódzkimi izbami rolniczymi.

Od pomysłu do realizacji

Do kompetencji Rady ds. Młodych Rolników należy też wskazywanie problemów dotyczących sytuacji osób młodych na obszarach wiejskich i praca nad propozycjami rozwiązań tych problemów. Rada podejmuje i wspiera działania na rzecz zwiększenia konkurencyjności polskiego rolnictwa dzięki aktywizowaniu osób młodych.

– Następne zadanie to tworzenie propozycji rozwiązań zachęcających osoby młode do pozostawania albo do powrotu na obszary wiejskie, tak by młodzi ludzie jak najlepiej odnajdywali się w aktywności zawodowej i życiowej na wsi – dodaje Katarzyna Kuznowicz, Główny Specjalista KRiR.

Jak zostać radnym?

Zgodnie z zapisami zawartymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027), każda z wojewódzkich Izb Rolniczych uczestnicząca w porozumieniu z KRiR, może zgłosić nie więcej niż 2 swoich przedstawicieli Rady ds. Młodych Rolników. Przy czym, decyzja o wskazaniu Członka Rady z danego województwa leży w gestii wojewódzkiej Izby Rolniczej. Oznacza to, że zasady i kryteria wyboru określa każda konkretna regionalna Izba Rolnicza z osobna. Chodzi tu np. o uwzględnienie specyfik lokalnych gospodarek rolnych, struktur i typów gospodarowania.

Obecny skład rady

Obecnie Rada ds. Młodych Rolników liczy sobie 23 członków zgłoszonych przez wojewódzkie Izby Rolnicze.
Pojedyncza kadencja Rady trwa 4 lata.

W skład Prezydium Rady do spraw Młodych Rolników przy KRIR, obecnej VI już kadencji weszli:

– Rafał Mładanowicz – Przewodniczący Rady (Pomorska Izba Rolnicza)

– Krzysztof Kazaniecki – I Zastępca Przewodniczącego (Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza),
– Dariusz Madejski – II Zastępca Przewodniczącego (Dolnośląska Izba Rolnicza)

– Bartosz Banaszak – Członek Prezydium (Wielkopolska Izba Rolnicza)

– Piotr Kołodziejczyk – Członek Prezydium (Śląska Izba Rolnicza)

Dodam, że podczas posiedzeń Rady do spraw Młodych Rolników zgłaszane są wnioski, które następnie analizuje Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych i decyduje o ich dalszej realizacji – podkreśla Katarzyna Kuznowicz, Główny Specjalista KRIR.

Bardzo blisko Rządu!

Istotnie jest również to, że Krajowa Rada Izb Rolniczych w zakresie swoich kompetencji posiada m.in.: reprezentowanie izb i środowisk rolniczych przed Sejmem RP, Senatem RP i organami administracji rządowej.

Do zadań KRIR należy też opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz założeń i programów polityki rolnej.
Krajowa Rada Izb Rolniczych przedstawia też właściwym pod względem kompetencji organom administracji państwowej wnioski w sprawie sytuacji w rolnictwie, a także nowych inicjatyw w zakresie regulacji prawnych. Bezpośredni nadzór nad prawidłową działalnością Krajowej Rady Izb Rolniczych sprawuje natomiast Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szansa na rozwiązanie problemów

Sprawia to, tak jak wspominaliśmy na początku artykułu, że problemy, pomysły i inicjatywy zgłaszane przez młodych rolników działających w ramach Rady ds. Młodych Rolników za pośrednictwem KRIR, trafiać mogą bezpośrednio do ministerialno-rządowych gabinetów.
Warto więc, szczególnie obecnie, gdy polskie rolnictwo zmaga się z wieloma problemami i potrzebuje wielu innowacji, pomyśleć o powyższej formie realnego oddziaływania na władzę, którą dać może aktywny udział w pracach Rady ds. Młodych Rolników przy KRIR.

Źródło: Krajowa Rada Izb Rolniczych  
Foto: KRIR

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!