Rolniczy handel detaliczny – to jeden ze sposobów na zbycie własnych produktów przez rolników. 11 352 – tyle w czerwcu 2021 roku zarejestrowano podmiotów działających w ramach RHD w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego.

To wciąż tak naprawdę niewiele. A szkoda, ponieważ to korzystna forma na zbycie własnych produktów i uzyskanie dodatkowego, czy nawet głównego źródła dochodów.

 

Przełomowy rok 2022

Rok 2022 przyniósł duże zmiany w zakresie przepisów regulujących rolniczy handel detaliczny. W ramach Nowego Ładu dla rolnictwa przygotowano nowe przepisy. Celem nowelizacji jest przede wszystkim rozwój RHD i spowodowanie, że więcej rolników zdecyduje się na rozpoczęcie działalności w tym zakresie.

Nowa definicja

Co się zmieniło z dniem 4 lutego 2022 roku? Przede wszystkim doprecyzowano samą definicję rolniczego handlu detalicznego, która budziła duże trudności interpretacyjne. Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, rolniczy handel detaliczny polega na:
a) produkcji żywności zawierającej co najmniej jeden składnik pochodzący w całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym oraz
b) zbywaniu żywności, o której mowa w lit. a, konsumentowi finalnemu, o którym mowa w art. 3 ust. 18 rozporządzenia nr 178/2002, lub zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego.

Tym samym, zawarcie w produkcie jednego składnika pochodzącego z własnej uprawy czy hodowli jest wystarczające, aby móc sprzedać dany produkt w ramach RHD.

Zwiększenie obszaru, na którym mogą działać rolnicy to kolejny kierunek proponowanych zmian.

Sprzedaż do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego (np. stołówki) odbywa się na terytorium Polski. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku żywności będącej produktem pochodzenia zwierzęcego oraz żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, sprzedaż możliwa jest wyłącznie na obszarze województwa, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji tej żywności lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem.

Zniesiono również limity żywności zbywanej w ramach RHD w odniesieniu do sprzedaży konsumentom finalnym.    

Preferencje podatkowe

Kolejną ważną zmianą są kwestie podatkowe. Do czasu nowelizacji zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego były przychody uzyskane w ramach rolniczego handlu detalicznego do kwoty 40.000 zł rocznie.

Obecnie kwota ta wynosi 100.000 zł. (art. 21 w ust. 1 w pkt 71a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Warto dodać, że po przekroczeniu tej kwoty możliwe jest opodatkowanie 2% ryczałtem. Podniesienie tej kwoty z całą pewnością stanowi realne udogodnienie i umożliwia prowadzenie rolniczego handlu detalicznego na szerszą skalę przy zachowaniu zwolnienia podatkowego.

Czy powyższe zmiany spowodują większe zainteresowanie rolników tą formą handlu własnymi produktami? Czas pokaże.

Produkcja czosnku i wołowiny na Śląsku

 

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!