Rozpoczął się marzec. Dla rolników oznacza to jedno – sezon na nawozy! Zimowy letarg odchodzi w niepamięć i gospodarze wyjeżdżają swoimi maszynami w pola. Teoretycznie od 1 marca oficjalnie można stosować na polach nawozy. Co niektórzy rolnicy czekają jednak na lekkie przymrozki, by nie ugrząźć ciągnikami w błocie. Czas oczekiwania można zatem wykorzystać na zapoznanie się z aktualnie trwającymi naborami oraz terminami które czekają na rolników w marcu.

Do 15 marca 2024 r. wnioski o dofinansowanie mogą składać producenci rolni, którzy ubezpieczyli drób, bydło lub świnie od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą. Dofinansowanie ma formę 70-proc. dopłaty do zapłaconej składki, pod warunkiem że z umowy lub polisy wynika, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód, które wyniosą ponad 20 proc. produkcji zwierząt. Ubiegający się o przyznanie wsparcia muszą też posiadać prawo do dysponowania nieruchomością, na terenie której prowadzona jest działalność rolnicza.

15 marca mija również termin na złożenie wniosków suszowych. O wsparcie może ubiegać się producent rolny, w gospodarstwie którego szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wyniosły powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej. Wysokość wsparcia wynosi od 250 zł/ha do 1000 zł/ha. Co istotne, w przypadku producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych, kwota wsparcia będzie pomniejszana o połowę. Producent dołącza do wniosku podpisany przez rolnika wydruk protokołu oszacowania szkód albo kalkulacji oszacowania szkód, które zawierają informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy oraz kopie polis ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem zapłaty.

Od 15 marca do 21 marca rolnicy, którzy skorzystali z ekoschematu Dobrostan Zwierząt są zobowiązani do złożenia oświadczeń oraz rejestrów do ARIMR. Dotyczy to min. rejestru sposobu utrzymania loch w okresie okołoporodowym, rejestru terminu odsadzania prosiąt, oświadczenia o ściółce, rejestru wybiegu, rejestru późniejszego odsadzania cieląt, oświadczenia o zapewnieniu zwierzętom dostępu do powierzchni biegalnych, oświadczenia o zapewnieniu fazy ciemnej w ciągu doby oraz innych rejestrów i oświadczeń w ramach wybranych praktyk. Przypomnijmy również, że jeśli w gospodarstwie zaszły zmiany skutkujące koniecznością zmiany lub uzupełnienia informacji w planie dobrostanu, to rolnik ma czas na jego dostarczenie do 14 marca. Brak złożenia powyższych dokumentów będzie skutkować odmową wypłaty pomocy z tytułu realizacji wybranego ekoschematu w zakresie Dobrostanu Zwierząt.

Wyłącznie do 18 marca grupy producentów rolnych mogą ubiegać się o dofinansowanie działań promocyjno-informacyjno-marketingowych związanych z wytwarzaniem żywności w ramach systemów jakości. Dofinansowanie ma formę refundacji do 70 proc. kosztów kwalifikowanych, a na jedną operację można otrzymać nawet 1,75 mln zł. Wnioski składać można wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Do 20 marca 2024r. rolnicy mogą ubiegać się o środki na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Zainteresowanie naborem jest duże, dlatego nie warto czekać do ostatniej chwili ze złożeniem dokumentów. Pomoc przyznawana jest formie dofinasowania – 50 proc. kosztów kwalifikowanych, lub 60 proc. w przypadku młodego rolnika.

Przypomnijmy również, że niezmiennie od lat marzec kojarzył się rolnikom z początkiem kampanii dopłat bezpośrednich. O ile można się spodziewać, że kampania faktycznie wystartuje 15 marca, o tyle póki co mamy więcej pytań niż odpowiedzi z nią związanych. Zaledwie tydzień temu określono stawki płatności w ramach ekoschematów, a wielu rolników w dalszym ciągu czeka na decyzję i płatności końcowe. Czas pokażę ilu rolników odważy się złożyć wnioski o dopłaty w pierwszych tygodniach nowej kampanii.

Kiedyś to było, czyli trochę nostalgicznie o mechanizacji rolnictwa cz. 1

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!