W życiu każdego młodego człowiek przychodzi etap, na którym musi podjąć ważne decyzje związane ze swoją przyszłością, wykształceniem i życiem zawodowym. W jaki sposób Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zachęca uczniów do studiowania? Jak z roku na rok zmienia się oferta edukacyjna? O tych wszystkich aspektach rozmawialiśmy z rektorem UPP prof. dr hab. Krzysztofem Szoszkiewiczem.

Od września bieżącego roku objął Pan Profesor funkcję Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jaką Jego Magnificjencja posiada wizję kształcenia młodych adeptów nauk przyrodniczych?

Najważniejszym zadaniem uczelni jest zapewnienie studentom jak najpełniejszego wykształcenia i szerokie przygotowanie absolwentów do realizacji stawianych przed nimi zadań w życiu zawodowym i społecznym. Nieustannie poszerzana oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przynosi pozytywne efekty, a wiele kierunków jest ściśle powiązanych z innowacyjną gospodarką i potrzebami rynku pracy, spełniającymi nowe wyzwania wynikające ze zrównoważonego rozwoju. Rozszerzany będzie również zakres usług edukacyjnych związanych z uczeniem się przez całe życie. Dotyczy to kształcenia podyplomowego, różnego rodzaju kursów i szkoleń. W wyniku pozyskanych środków finansowych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, mamy także nowe, niespotykane dotychczas możliwości realizacji staży krajowych i zagranicznych oraz rozwoju kompetencji.

Które kierunki oferowane na UPP według Jego Magnificjencji powinny zostać rozszerzone i w jaki sposób będzie to przeprowadzone?

W najbliższej kadencji planuję poczynić starania nad popularyzacją podstawowych kierunków funkcjonujących na naszej uczelni, takich jak rolnictwo, ogrodnictwo i zootechnika. Bez dopływu nowej generacji specjalistów z tego obszaru, podstawowy dla naszej gospodarki sektor gospodarki rolno-spożywczej nie będzie się prawidłowo rozwijać. Potrzebujemy ekspertów na potrzeby produkcji i jej obsługi, ale i kompetentnych decydentów. Widzę tu szanse we współpracy wszystkich uczelni rolniczo-przyrodniczych oraz Ministerstwa Rolnictwa.

Dostrzegam też potrzebę rozwoju kierunków typowo przyrodniczych, takich jak ochrona środowiska, ochrona przyrody, inżynieria środowiska i biologia stosowana. W tym zakresie należy rozwijać programy tych studiów i wyraziście je wyeksponować w ofercie naszej uczelni. Należy przygotować ofertę na najwyższym poziomie merytorycznym i dostosować do aktualnych wymagań rynku pracy.

W kręgu zainteresowań młodych osób są kierunki związane z medycyną, naukami technicznymi lub informatyką. Czy według Jego Magnificjencji studia przyrodnicze to kierunki, które warto studiować? Jeśli tak, to dlaczego?

Nasza uczelnia ma bardzo atrakcyjną ofertę w tym zakresie, zarówno medycynę (weterynaryjną), nauki techniczne (inżynieria środowiska, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria rolnicza, technologia drewna, technologia żywności i żywienia), jak i informatykę (informatyka stosowana). Jednak kierunki typowo przyrodnicze są dla nas równie ważne. Prowadzone są one na bardzo wysokim poziomie, studiowanie daje dużo satysfakcji, a i perspektywy pracy dla absolwentów kierunków przyrodniczych w ostatnich latach bardzo się poprawiły. Spodziewam się wzrostu zainteresowania tymi kierunkami w najbliższych latach.

 

Mając kontakt ze studentami pierwszego roku Jego Magnificjencja dostrzega w jakich obszarach istnieją braki w wiedzy młodych osób. W związku z tym jakie są największe problemy w edukacji na poziomie szkół średnich, które zniwelowane pozwoliłyby młodym studentom na lepszy start na studiach?

Na kierunkach technicznych od wielu lat dostrzega się słabsze przygotowanie absolwentów szkół średnich w zakresie matematyki i fizyki, a mają one przecież kluczowe znaczenie. Te niekorzystne trendy ostatnio w pewnym stopniu wyhamowały i liczymy, że wzrost zainteresowania naszą ofertą dydaktyczną spowoduje wzrost poziomu przyjmowanych studentów.

Zauważyć można niepełne rozeznanie części absolwentów szkół średnich w zakresie wybranego kierunku studiów. Niektórzy studenci po rozpoczęciu zajęć są często zaskoczeni rodzajem pracy, do której się przygotowują. Przybliżenie naszej oferty edukacyjne i informowanie o możliwych do zdobycia zawodach na etapie szkół średnich pomogłoby w wielu wypadkach dokonywać optymalnych wyborów.

Bardzo cenna byłaby popularyzacja fachowej wiedzy z zakresu praktyki rolniczej i wiedzy przyrodniczej. Są to w wielu wypadkach bardzo interesujące zagadnienie i ich popularyzacja mogłaby rozbudzić zainteresowania uczniów i studentów. Wczesne poznawanie informacji fachowych pomocne jest na pewno podczas studiów.

Czy Jego Magnificjencja widzi potrzebę tworzenia portalu edukacyjnego o tematyce rolniczej dedykowanego młodzieży uczęszczającej do szkoły średniej oraz studentów uczelni wyższych?

Jak już mówiłem, dostrzegam potrzebę popularyzacji kierunków już funkcjonujących i związanych z produkcją rolno-spożywczą. Wymaga to zorganizowania szerszej akcji promocyjnej. Działania edukacyjne skierowane do uczniów i studentów z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów internetowych są na pewno dobrym kierunkiem.

Jakich treści, tematów brakuje według Jego Magnificjencji na branżowych portalach informacyjnych?

Proponuję przedstawiać atrakcyjne elementy studiów rolniczo-przyrodniczych i błyskotliwe kariery absolwentów. Jest ich naprawdę dużo w ostatnich latach, ale ich sukcesy nie są w centrum zainteresowania współczesnych mediów. W dzisiejszych czasach młodzież jest pod ogromnym wpływem rzeszy celebrytów i influencerów, którzy z kolei realizują kampanie komercyjne swoich sponsorów. Fachowo redagowany portal mógłby odegrać dużą role w kształtowaniu postaw młodych ludzi.

 

W jaki sposób portal taki jak Agrokultura mógłby według Pana Rektora pomóc młodym ludziom w poszerzeniu swojej wiedzy?

Młodych ludzi należy inspirować i pomagać w odkrywaniu tego, co ich pasjonuje, co lubią, w czym są dobrzy. Młodzież sama często deklaruje potrzebę poszerzania swojej wiedzy i kompetencji. Ale aby dotrzeć do nich z przekazem, należy mówić ich językiem. Być tam, gdzie młodzi informacji poszukują czyli w internecie i na YouTube. Co czwarty Amerykanin czerpie wiedzę na temat bieżących wydarzeń z YouTube’a myślę, że u nas nie jest inaczej. YouTube stał się istotnym źródłem wiedzy należy to wykorzystać tworząc wartościowe i atrakcyjne treści, które zainteresują młode pokolenie, zainspirują i poszerzą ich horyzonty.

 

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!