Dobrostan zwierząt

Wariant dobrostan loch:

 1. Ogólne wymogi do wariantu dobrostan loch
 • wszystkie lochy i loszki po pokryciu są utrzymywane w gospodarstwie rolnym zgodnie z wymogami wariantu;
 • liczba wszystkich loch i loszek po pokryciu utrzymywanych w gospodarstwie rolnym nie jest większa niż maksymalna liczba loch i loszek po pokryciu określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt;
 • nie są utrzymywane w systemie jarzmowym, dopuszcza się jednak utrzymywanie loch w jarzmie w okresie okołoporodowym nie dłużej jednak niż przez 14 dni;
 • rejestr sposobu utrzymywania loch w okresie okołoporodowym, jeżeli rolnik w planie poprawy dobrostanu zwierząt lub oświadczeniu o braku zmian w planie, oświadczył, ze lochy są utrzymywane w systemie jarzmowym nie dłużej niż przez 14 dni w okresie okołoporodowym – w przypadku realizacji wariantu dobrostan loch
 1. W ramach wariantu dobrostan loch występują 4 praktyki, w których można ubiegać się o dofinansowanie:
 • zwiększona o co najmniej 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach;
 • zwiększona o co najmniej 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach;
 • utrzymanie na ściółce,
 • późniejsze odsadzenie prosiąt.

 

Wariant dobrostan tuczników:

 1. Ogólne wymogi do wariantu dobrostan tuczników
 • wszystkie warchlaki i tuczniki utrzymywane w gospodarstwie rolnym są utrzymywane zgodnie z wymogami wariantu;
 • liczba wszystkich tuczników utrzymywanych w gospodarstwie rolnym nie jest większa niż maksymalna liczba tuczników określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt.
 1. W ramach wariantu dobrostan tuczników występują 4 praktyki, w których można ubiegać się o dofinansowanie:
 • zwiększona o co najmniej 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach;
 • zwiększona o co najmniej 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach;
 • utrzymanie na ściółce;
 • utrzymanie w cyklu zamkniętym.

 

Wariant dobrostan krów mlecznych:

 1. Ogólne wymogi do wariantu dobrostan krów mlecznych
 • liczba wszystkich krów mlecznych utrzymywanych w gospodarstwie rolnym nie jest większa niż maksymalna liczba krów mlecznych określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt.
 1. W ramach wariantu dobrostan krów mlecznych występuje 6 praktyk, w których można ubiegać się o dofinansowanie:
 • zapewnienie wypasu;
 • zwiększona o co najmniej 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach;
 • zwiększona o co najmniej 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach;
 • utrzymanie na ściółce;
 • zapewnienie wybiegu;
 • późniejsze odsadzenie cieląt.
 1. Wymogi dla wariantu Dobrostan krów mlecznych, praktyka – zapewnienie wypasu
 • wypasanie wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie rolnym krów mlecznych na trwałych użytkach zielonych lub gruntach ornych, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne, zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej lub we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, przy czym dla każdej krowy mlecznej okres wypasu wynosi co najmniej 6 godzin dziennie;
 • wypasanie krów mlecznych, które są utrzymywane bez uwięzi;
 • prowadzenie na formularzu udostępnionym przez Agencję rejestru wypasu krów mlecznych.

 

 

Wariant dobrostan krów mamek:

 1. W ramach wariantu dobrostan krów mamek występuje 5 praktyk, w których można ubiegać się o dofinansowanie:
 • zwiększona o co najmniej 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach;
 • zwiększona o co najmniej 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach;
 • utrzymanie na ściółce;
 • zapewnienie wybiegu;
 • zapewnienie wypasu.
 1. Wymogi dla wariantu Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym
 • zapewnienie zewnętrznej powierzchni bytowej wynoszącej, w przeliczeniu na jedną sztukę, dla:
 • cieląt – co najmniej 6 ,
 • jałówek – co najmniej 12 ,
 • opasów o masie ciała do 300 kg – co najmniej 12 ,
 • krów mamek – co najmniej 18 .

 

Wariant dobrostan opasów:

 1. Ogólne wymogi do wariantu dobrostan opasów
 • liczba wszystkich opasów kwalifikujących się do płatności dobrostanowej nie jest większa niż maksymalna liczba opasów kwalifikujących się do płatności dobrostanowej określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt.
 1. W ramach wariantu dobrostan opasów występuje 5 praktyk, w których można ubiegać się o dofinansowanie:
 • zwiększona o co najmniej 20% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach;
 • zwiększona o co najmniej 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach;
 • utrzymanie na ściółce;
 • zapewnienie wybiegu;
 • zapewnienie wypasu.

Forma i wysokość wsparcia Ekoschemat – Dobrostan zwierząt warianty: trzoda chlewna i bydło

Wprowadzenie systemu punktowego w przypadku świń i bydła (również w odniesieniu do zwierząt utrzymywanych w systemie rolnictwa ekologicznego) oznacza, że do każdej praktyki przypisana jest odpowiednia liczba punktów, która odpowiada wysokości szacowanej stawki za daną praktykę do sztuki zwierzęcia.

Przyjęto, że 1 pkt jest równy 100 zł, czyli 20,60 EUR (1 EUR = 4,8534 zł).

W tabelach przedstawiono:

 • w odniesieniu do świń i bydła – liczbę punktów przypisaną danej praktyce wyliczoną w oparciu o stawkę w EUR/DJP (szacowana stawka w EUR na 1 DJP przeliczona na punkty). Liczba punktów została zaokrąglona względem wyliczonej stawki płatności do jednego miejsca po przecinku zgodnie z regułami matematycznymi;
 • w odniesieniu do pozostałych gatunków zwierząt – stawki płatności (EUR/DJP).
Liczba punktów                (w EUR/DJP) Liczba punktów                  (w EUR/szt.) Współczynnik przeliczenia na DJP*
LOCHY
Zwiększenie pow. bytowej o co najmniej 20% 7,9 3,9 0,5
Późniejsze odsadzenie młodych 5,4 2,7 0,5
Ściółka 3,2 1,6 0,5
Zwiększenie pow. bytowej o co najmniej 50% 18,6 9,3 0,5

 

Liczba punktów                (w EUR/DJP) Liczba punktów                  (w EUR/szt.) Współczynnik przeliczenia na DJP*
TUCZNIKI
Zwiększenie pow. bytowej o co najmniej 20% 1,3 0,4 0,3
Ściółka 2 0,6 0,3
Cykl zamknięty 1 0,3 0,3
Zwiększenie pow. bytowej o co najmniej 50% 2 0,6 0,3

 

Liczba punktów                (w EUR/DJP) Liczba punktów                  (w EUR/szt.) Współczynnik przeliczenia na DJP*
KROWY MLECZNE
Zwiększenie pow. bytowej o co najmniej 20% 6,9 6,9 1
Wybieg 2 2 1
Późniejsze odsadzanie młodych 1,7 1,7 1
Ściółka 1 1 1
Zwiększenie pow. bytowej o co najmniej 50% 10 10 1
Wypas 3,1 3,1 1

 

Liczba punktów                (w EUR/DJP) Liczba punktów                  (w EUR/szt.) Współczynnik przeliczenia na DJP*
KROWY MAMKI
Zwiększenie pow. bytowej o co najmniej 20% 3,6 3,6 1
Wybieg 1,5 1,5 1
Ściółka 0,9 0,9 1
Wypas 1,5 1,5 1
Zwiększenie pow. bytowej o co najmniej 50% 9,1 9,1 1

 

Liczba punktów                (w EUR/DJP) Liczba punktów                  (w EUR/szt.) Współczynnik przeliczenia na DJP*
OPASY
Zwiększenie pow. bytowej o co najmniej 20% 1,1 0,8 0,7
Wybieg 4 2,8 0,7
Ściółka 1,3 0,9 0,7
Wypas 4,1 2,9 0,7
Zwiększenie pow. bytowej o co najmniej 50% 2,9 2,0 0,7

 

Lp. Dobrostan zwierząt Szacowana stawka płatności dobrostanowej [EURO/DJP] Szacowana stawka płatności dobrostanowej [EURO/szt] Współczynnik przeliczenia      na DJP*
1 Dobrostan owiec 347,17 34,72 0,1
2 Dobrostan kur niosek 227,13 3,18 0,014
3 Dobrostan kurcząt brojlerów 6,42 0,04 0,007
4 Dobrostan indyków utrzymywanych na produkcję mięsa 22,47 0,67 0,03
5 Dobrostan koni – zwiększona powierzchnia bytowa 121,53 97,22 0,8
6 Dobrostan koni – system otwarty 55,02 44,02 0,8
7 Dobrostan kóz 335,28 33,53 0,1

 

Kwotę oblicza się w następujący sposób:

 – Zwiększenie pow. bytowej o co najmniej 20%  (w wariancie loch) = 7,9*0,5=3,9 pkt *100 zł = 390 zł/szt.

Wariant dobrostan owiec:

 1. Ogólne wymogi do wariantu dobrostan owiec
 • wypas lub dostęp do wybiegu przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym;
 • zwiększona powierzchnia bytowa w pomieszczeniach/budynkach o co najmniej 20%.

Szacowana stawka – 34,72 euro/szt.

 

Wariant dobrostan kóz:

 1. Ogólne wymogi do wariantu dobrostan kóz
 • utrzymywanie bez uwięzi;
 • zwiększona powierzchnia bytowa w pomieszczeniach/budynkach o co najmniej 20%;
 • dostęp do wybiegu o powierzchni zwiększonej o co najmniej 20% przez cały rok;
 • wypas przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym.

Szacowana stawka – 33,53 euro/szt.

 

Wariant dobrostan koni:

 1. Ogólne wymogi do wariantu dobrostan koni
 • Minimalna liczba posiadanych zwierząt w przypadku koni – 2 szt. koni w wieku co najmniej 24 miesiące lub klacz ze źrebięciem zgłoszonym do ARiMR.
 1. Konie utrzymywane w pomieszczeniach/budynkach:
 • utrzymywanie bez uwięzi;
 • zapewnienie w sezonie wegetacyjnym – wypasu lub dostępu do powierzchni zewnętrznych przez co najmniej 140 dni (przez min. 6 godz. dziennie);
 • zapewnienie poza sezonem wegetacyjnym – dostępu do powierzchni zewnętrznych lub biegalni przez min. 2 godz. dziennie o powiększonej powierzchni;
 • zapewnienie powierzchni boksów lub w przypadku utrzymywania wolnostanowiskowego w pomieszczeniach/budynkach powierzchni zwiększonej o co najmniej 20%.
 1. Konie utrzymywane w systemie otwartym:
 • zapewnienie zadaszenia o powierzchni pozwalającej na jednoczesne przebywanie wszystkich koni pod tym zadaszeniem;
 • zapewnienie ściółki pod zadaszeniem;
 • zapewnienie powierzchni zewnętrznej zwiększonej o co najmniej 20% względem powierzchni wymaganej dla systemu otwartego.

Szacowana stawka:

Zwiększona powierzchnia bytowa – 97,22 euro/szt.

System otwarty – 44,02 euro/szt.

 

Wariant dobrostan kur niosek

 1. Ogólne wymogi do wariantu dobrostan kur niosek
 • posiadanie nadanego numeru weterynaryjnego;
 • minimalna liczba posiadanych w gospodarstwie stanowisk zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami – 350;
 • zakaz przycinania dziobów;
 • zapewnienie utrzymania bez klatek na ściółce;
 • zapewnienie zwiększonej powierzchni bytowej w kurniku;
 • zapewnienie zwiększonej dostępności gniazd;
 • zapewnienie grzędy o długości min. 0,2m/kurę nioskę;
 • zapewnienie stałego dostępu do materiałów lub przedmiotów absorbujących uwagę o jakości niewywierającej szkodliwego wpływu na zdrowie.

Szacowana stawka: 3,18 euro/szt.

 

Wariant dobrostan kurczęta brojlery

 1. Ogólne wymogi do wariantu dobrostan kurczęta brojlery
 • podmioty utrzymujące kurczęta brojlery są zarejestrowane zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
 • minimalna liczba posiadanych w gospodarstwie stanowisk zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 500;
 • zapewnienie zwiększonej powierzchni bytowej w kurniku;
 • zapewnienie min. 6 godzin fazy ciemnej/dobę następującej po fazie jasnej oświetlenia;
 • zapewnienie stałego dostępu do materiałów lub przedmiotów absorbujących uwagę o jakości niewywierającej szkodliwego wpływu na zdrowie.

Szacowana stawka – 0,04 euro/szt.

Wariant dobrostan indyki utrzymywane z przeznaczeniem na produkcję mięsa

 1. Ogólne wymogi do wariantu
 • podmioty utrzymujące indyki utrzymywane z przeznaczeniem na produkcję mięsa są zarejestrowane zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
 • minimalna liczba posiadanych w gospodarstwie stanowisk zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami – 100;
 • zapewnienie zwiększonej powierzchni bytowej w pomieszczeniu/budynku – maksymalne zagęszczenie obsady nie większe niż 50 kg/m2;
 • zapewnienie 8 godzin fazy ciemnej/dobę następującej po fazie jasnej oświetlenia;
 • zapewnienie stałego dostępu do materiałów lub przedmiotów absorbujących uwagę o jakości niewywierającej szkodliwego wpływu na zdrowie.

 

Płatności

Stawki płatności/liczba punktów zostały zróżnicowane ze względu na gatunek/grupę zwierząt oraz rodzaj praktyk. Chów i hodowla zwierząt w zależności od gatunku/grupy zwierząt charakteryzuje się bowiem odmienną wysokością i rodzajem ponoszonych kosztów oraz utraconych korzyści.

Płatności na sztukę zwierzęcia mogą być dodatkowo powiększone o koszty transakcyjne, które stanowią częściową rekompensatę z tytułu sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt lub pomniejszone ze względu na degresywność płatności.

Realizacja wariantów w dobrostanie

Rolnik może realizować więcej niż jeden wariant z pewnymi zastrzeżeniami:

 • wariant Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach, w zakresie następujących praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt nie może realizować z wariantem Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym,
 • wariant Dobrostan koni utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach nie może realizować z wariantem Dobrostan koni utrzymywanych w systemie otwartym.

Rolnik może realizować jednocześnie każdą praktykę w ramach poniższych wariantów:

 • wariant Dobrostan loch, w zakresie następujących praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt,
 • wariant Dobrostan tuczników, w zakresie następujących praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt,
 • wariant Dobrostan krów mlecznych, w zakresie następujących praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt,
 • wariant Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach, w zakresie następujących praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt,
 • wariant Dobrostan opasów, w zakresie następujących praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt.

Rolnik, który utrzymuje bydło na uwięzi w pomieszczeniu lub w budynku może realizować poniższe warianty, ale tylko wybranymi praktykami:

 1. a) wariant Dobrostan krów mlecznych, w zakresie następujących praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt:
 • utrzymanie na ściółce,
 • zapewnienie wybiegu,
 • późniejsze odsadzanie cieląt.
 1. b) wariant Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach, w zakresie następujących praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt
 • utrzymanie na ściółce,
 • zapewnienie wybiegu
 • zapewnienie wypasu.
 1. c) wariant Dobrostan opasów, w zakresie następujących praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt:
 • utrzymanie na ściółce,
 • zapewnienie wybiegu
 • zapewnienie wypasu.

Rolnik może realizować wariant Dobrostan tuczników, w zakresie następujących praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt – praktykę utrzymanie w cyklu zamkniętym, o ile realizuje Dobrostan loch i Dobrostan tuczników.

Ekoschematy, czyli jeden z elementów Krajowego Planu Strategicznego. Cz. II

Anna Zawieja
Rolniczka z pasji i wykształcenia. Od najmłodszych lat związana z tematyką rolnictwa ze względu na prowadzone przez rodziców gospodarstwo rolne. Aktualnie zajmuje się tematyką łowiectwa oraz analizą sytuacji na rynku rolniczym.

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!