Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi – w ramach tego ekoschematu wsparciem zostanie objętych 8 praktyk:

 • ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt,
 • międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe,
 • opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy i wariant z wapnowaniem,
 • zróżnicowana struktura upraw,
 • wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji,
 • stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo,
 • uproszczone systemy uprawy,
 • wymieszanie słomy z glebą.

Jest to ekoschemat opierający się na systemie punktowym, które przypisywane są do poszczególnych praktyk. Co ważne mogą go realizować tylko te gospodarstwa, które spełnią warunek uzyskania minimalnej liczby punktów, licząc według wzoru: powierzchnia użytków rolnych (ha) x 25% x najwyższa punktowana praktyka (5 pkt). Dla przykładu:

Gospodarstwo o powierzchni 10 ha UR
– musi uzyskać minimalną liczbę punktów 12,5 pkt

10 ha x 25% = 2,5 ha

2,5 ha x 5 pkt = 12,5pkt

Gospodarstwo o powierzchni 100 ha
– minimalna liczba punktów do realizacji – 125 pkt

100 ha x 25% = 25 ha

25 ha * 5 pkt = 125 pkt

Jest to płatność przyznawana do powierzchni gruntów objętych poszczególnymi praktykami w ramach ekoschematu. Podstawę do wyliczenia płatności za ekoschemat stanowi suma punktów uzyskana w ramach ekoschematu, uwzględniająca liczbę realizowanych praktyk, ich punktową wartość oraz powierzchnię, na której będą realizowane. Szacowana stawka: 1 pkt odpowiada kwocie ok. 100 zł. W tym miejscu należy zauważyć, że wysokość dopłaty za realizację tego ekoschematu będzie uzależniona od liczby złożonych wniosków.

Ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt

Wymagania dla interwencji:

 • obsada zwierząt trawożernych w gospodarstwie wynosi co najmniej 0,3 DJP/ha TUZ i maksymalnie 2 DJP/ha TUZ w okresie wegetacyjnym roślin,
 • zakaz przyorywania TUZ w okresie realizacji ekoschematu.

Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe

Wymagania dla interwencji:

 1. utrzymywanie roślin w postaci:
 • wsiewek roślin bobowatych drobnonasiennych lub mieszanek z udziałem roślin bobowatych drobnonasiennych w uprawę główną lub
 • międzyplonów ozimych w formie mieszanek utworzonych z co najmniej 2 gatunków roślin w terminie do 1 października i utrzymywanych, co najmniej do 15 lutego następnego roku. W okresie utrzymania międzyplonu ozimego dopuszcza się jego mulczowanie, jednak nie wcześniej niż po 15 listopada
 1. zakaz stosowania środków ochrony roślin:
 • na międzyplonach ozimych – przez okres ich utrzymania,
 • w przypadku wsiewek śródplonowych – od momentu zbioru uprawy głównej przez co najmniej 8 tygodni lub do momentu wysiewu kolejnej uprawy głównej

Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy i wariant z wapnowaniem

Wymagania dla interwencji:

 • wariant podstawowy: opracowanie i przestrzeganie planu nawozowego do powierzchni gruntów ornych i trwałych użytków zielonych w gospodarstwie, opartego na bilansie azotu oraz chemicznej analizie gleby, określającego dawki składników pokarmowych,
 • wariant z wapnowaniem – rozszerzony o zastosowanie wapnowania, którego potrzeba wynika z przeprowadzonych w ramach wariantu podstawowego badań gleby, przy czym wsparcie do wapnowania przysługuje do powierzchni gruntów w gospodarstwie o pH poniżej lub równej 5,5 na których wykonywany jest zabieg wapnowania. Wsparcie w zakresie wapnowania do poszczególnych działek rolnych przysługuje nie częściej niż raz na 4 lata

UWAGA: Gospodarstwa rolne, które skorzystały z dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, w przeciągu najbliższych 4 lat nie mogą ubiegać się o to dofinansowanie.

Zróżnicowana struktura upraw

Wymagania dla interwencji:

 • uprawa co najmniej 3 różnych upraw na gruntach ornych w gospodarstwie, przy czym:
 • udział głównej uprawy w strukturze zasiewów nie przekracza 65% i udział najmniejszej uprawy, nie może być mniejszy niż 10%,
 • co najmniej 20% w strukturze zasiewów stanowią: uprawy gatunków roślin mających pozytywny wpływ na bilans glebowej materii organicznej (m.in. bobowate) oraz
 • udział zbóż w strukturze zasiewów nie przekracza 65%, oraz
 • udział upraw mających ujemny wpływ na bilans materii organicznej (m.in. okopowe) nie przekracza 30%

Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji

Wymagania dla interwencji:

 • wymieszanie określonej ilości obornika z glebą maksymalnie w ciągu 12 godzin od aplikacji na gruncie ornym,
 • potwierdzenie realizacji tej praktyki za pomocą tzw. zdjęcia geotagowanego przy wykorzystaniu aplikacji udostępnionej przez ARiMR

Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo

Wymagania dla interwencji:

 • stosowanie określonej ilości płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych

Uproszczone systemy uprawy

Wymagania dla interwencji:

 • na gruntach ornych uprawa roślin prowadzona jest w formie uprawy konserwującej bezorkowej lub uprawy pasowej (strip-till), przy czym:
 • zabiegi uprawowe wykonywane są z odstąpieniem od uprawy płużnej w zespole uprawek pożniwnych i przedsiewnych,
 • po zbiorze uprawy pozostawia się na polu całość resztek pożniwnych w formie mulczu

Wymieszanie słomy z glebą

Wymagania dla interwencji:

 • rozdrobnienie i wymieszanie całej słomy z glebą lub jej przyoranie po zbiorze plonu głównego na gruntach ornych

Źródła:

 1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 2. Centrum Doradztwa Rolniczego
 3. https://www.gov.pl/web/arimr/ekoschematy—nowe-platnosci-w-ramach-platnosci-bezposrednich-w-latach-2023-2027 (data dostępu: 23.01.2023 r.)

 

Ekoschematy, czyli jeden z elementów Krajowego Planu Strategicznego cz. I

 

Anna Zawieja
Rolniczka z pasji i wykształcenia. Od najmłodszych lat związana z tematyką rolnictwa ze względu na prowadzone przez rodziców gospodarstwo rolne. Aktualnie zajmuje się tematyką łowiectwa oraz analizą sytuacji na rynku rolniczym.

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!