Czerwiec w końcu przyniósł rolnikom odpowiedzi na długo wyczekiwane pytania. Jakie są planowane nabory? Co z dopłatami do materiału siewnego? Kiedy wystartuje „Młody Rolnik”, czy zmiany w normach GAEC weszły w końcu w życie? Tego wszystkiego dowiecie się z naszego artykułu!

Zalesienie gruntów

Od 1 czerwca do 31 lipca 2024 roku można ubiegać o wsparcie na zalesianie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych i zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych. Dofinansowanie może być przyznane do maksymalnie 40 ha gruntów stanowiących własność lub współwłasność wnioskodawcy. Nabór prowadzony jest jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Materiał siewny – dla kogo dopłaty?

10 czerwca rozpoczęło się przyjmowanie wniosków na materiał siewny. O dopłatę z tytułu zużytego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologiczny materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany starać się będzie można do 10 lipca. Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP, platformy mObywatel lub wysłać pocztą. Wysokość pomocy zostanie wyliczona jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty. W przypadku materiału siewnego konwencjonalnego stawki wynoszą 65 zł/ha (zboża, mieszanki zbożowe lub mieszanki pastewne), 115 zł/ha (rośliny strączkowe) oraz 350 zł/ha (ziemniaki). Dla materiału siewnego ekologicznego kwota pomocy jest wyższa i wynosi odpowiednio: 78 zł za zboża, 138 zł za rośliny strączkowe i 420 zł w przypadku ziemniaków.

Młody rolnik- kiedy startuje?

od 19 czerwca do 16 sierpnia 2024 r. będzie można składać wnioski o przyznanie premii dla młodych rolników. Aby ubiegać się o pomoc, potencjalny beneficjent musi spełnić kilka warunków: mieć ukończone 18 lat i nieukończone 41 lat, posiadać nadany numer identyfikacyjny gospodarstwa, posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności do prowadzenia gospodarstwa, lub zadeklarować uzupełnienie ich w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Dodatkowo, działalność rolnicza nie może być rozpoczęta wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku. Wsparcie można przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Pomoc ma formę premii, a jej kwota to 200.000,00 zł. Wnioski przyjmowane będą wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR.

Owoce i warzywa

20 czerwca rusza kolejny nabór na wsparcie dla producentów owoców i warzyw. O pomoc będą mogły ubiegać się organizacje producentów owoców i warzyw, z przeznaczeniem na realizację działań, które mają zapisane w swoich programach operacyjnych. Działania te, to: poprawa infrastruktury, poprawa wyposażenia technicznego, działania informacyjne i promocyjne, wycofanie z rynku owoców i warzyw, działania na rzecz ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu oraz badanie i rozwój. Pomoc będzie wypłacana w formie refundacji do 50% wydatków poniesionych z funduszu operacyjnego na działania zatwierdzone w programie operacyjnym i będzie równa kwocie wpłaconych przez organizację lub związek składek na fundusz operacyjny.

Co z ASF?

W czerwcu startuje również nabór wniosków na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF. Nabór potrwa od 27 czerwca do 2 sierpnia 2024 r. Maksymalna kwota dofinansowania, w całym okresie realizacji PS WPR 2023-2027, wynosi 100 tys. zł. Pomoc udzielana będzie w formie refundacji 80% kosztów kwalifikowanych lub (w przypadku inwestycji związanych z budową ogrodzenia – 80%)zryczałtowanych stawek (330zł za metr bieżący ogrodzenia, 2960 zł za jedną bramę, 1000 zł za jedną furtkę). Rolnicy będą mogli przeznaczyć środki między innymi na: wykonanie ogrodzenia, utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji, zapewnienie możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń, budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy, posadowienie silosu na paszę lub zboże.

Dopłaty bezpośrednie

W życie weszły w końcu zapowiadane wcześniej zmiany w zasadach dotyczących warunkowości (opisywaliśmy je w naszym kwietniowym artykule – TUTAJ). Modyfikacje przepisów dotyczą: zwolnienia gospodarstw do 10 ha z kontroli i sankcji za niespełnianie warunkowości, większej swobody w stosowaniu wymogu WPR w zakresie normy GAEC 1, zmian w normie GAEC 6, zmian w normie GAEC 7, zmian w normie GAEC 8 oraz wprowadzenia nowego ekoschematu „Grunty wyłączone z produkcji”. W dalszym ciągu czekamy jednak na zatwierdzenie przez Komisję Europejską nowej płatności – dla małych gospodarstw, do 5 hektarów. Czasu na wysłanie wniosków o dopłaty bezpośrednie zostało niestety coraz mniej, bo jedynie do 1 lipca 2024r.

@ksiegowa_rolnika

#mlodyrolnik #dotacje #ksiegowa_rolnika #rolnik #doradcarolniczy

♬ dźwięk oryginalny – ksiegowa_rolnika

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!