Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego wprowadza istotne ograniczenia nie tylko w obrocie gruntami rolnymi, ale i w sposobie ich wykorzystania. Zgodnie bowiem z art. 2b ust. 1 ww. ustawy – nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście.

Co istotne – w tym okresie nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom np. w formie dzierżawy.

Od 5 października zostały wprowadzone istotne zmiany.

Obowiązek prowadzenia przez okres 5 lat nie obowiązuje w przypadku nieruchomości:

  1. nabytej od małżonka w trakcie trwania małżeństwa – jeżeli nieruchomość ta co najmniej 5 lat przed nabyciem była własnością jednego z małżonków lub wchodziła w skład ich wspólności majątkowej małżeńskiej;
  2. nabytej w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa – jeżeli nieruchomość ta co najmniej 5 lat przed nabyciem wchodziła w skład majątku wspólnego podlegającego podziałowi;
  3. nabytej przez zasiedzenie.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem nabywcy nieruchomości rolnej lub interesem publicznym Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka może wyrazić  zgodę  w drodze decyzji administracyjnej na sprzedaż lub dzierżawę. Są to jednak rzadkie i wyjątkowe sytuacje.

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!