Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu uruchomiony zostaje nowy kierunek studiów – inżynieria ochrony klimatu. Zmiana klimatu dotyka wielu obszarów życia, dlatego kształcenie na nowym kierunku, stworzonym na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, będzie miało wieloaspektowy i integrujący charakter. Studenci kierunku inżynieria ochrony klimatu zdobędą wiedzę w zakresie wpływu zmiany klimatu na takie dziedziny życia jak: rolnictwo, leśnictwo, energetyka czy gospodarka wodna terenów zurbanizowanych i pozamiejskich.

Proponowany kierunek studiów stacjonarnych I stopnia wpisuje się idealnie w strategię Uczelni, jak również wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na nowych specjalistów na rynku pracy w Polsce, regionie, a nawet Europie. Zachodzące zmiany klimatyczne znacząco wpływają na otaczające nas środowisko oraz na zmiany w otoczeniu społeczno-gospodarczym i uwarunkowania legislacyjne. Wiąże się to z koniecznością kształcenia nowych specjalistów z tego zakresu, których spojrzenie na problemy zmian klimatu i adaptacji do nich będzie szerokie z uwzględnieniem aspektowych technicznych, środowiskowych oraz społecznych.

Do tworzenia programu nowatorskiego kierunku inżynieria ochrony klimatu zaproszono najlepszych specjalistów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

„To, że taki kierunek powstaje właśnie na naszej Uczelni to nie przypadek – w kadrach naukowych Uczelni znajduje się aż dwóch autorów raportu klimatycznego IPCC, który został uhonorowany nagrodą Nobla w 2007 r. Prof. Zbigniew Kundzewicz i prof. Piotr Tryjanowski będą wykładowcami na tworzonym kierunku. Wybór Wydziału, który jest liderem kierunku też nie jest przypadkowy – na wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej działają prężnie jednostki, które prowadzą badania w zakresie skutków zmian klimatu na środowisko (w tym wodę, krajobraz, glebę, las), łagodzenia wpływu energetyki  i innych działów gospodarki na klimat, zastosowania technicznych metod w ograniczaniu wpływu budownictwa na środowisko i klimat”  – wymienia dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej prof. dr. hab. Klaudia Borowiak.

„Edukacja klimatyczna powinna się składać zarówno z wiedzy dotyczącej procesów zachodzących w środowisku, jak i znajomości metod zaradczych, które można wykorzystać w walce ze zmianą klimatu oraz w celu adaptacji do nowych warunków. Naszym wielkim atutem jest fakt, iż Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu od zawsze działał na styku teorii z praktyką. Z tego powodu jest bardzo dobrym miejscem do zdobycia wykształcenia, które w efektywny sposób będzie łączyć zrozumienie procesów oraz działania służące ochronie klimatu oraz adaptacji do jego zmiany”dodaje jeden z twórców programu tego kierunku prof. UPP dr hab. Bogdan Chojnicki z Pracowni Bioklimatologii.

W erze wysiłków związanych z przeciwdziałaniem zmianie klimatu oraz adaptacją do nowej sytuacji potrzebni są fachowcy, którzy będą umieli zidentyfikować zagrożenia oraz umieścić je w kontekście globalnych działań na rzecz ochrony środowiska. „Należy tu wspomnieć o Europejskim Zielonym Ładzie, który w perspektywie najbliższych dziesięcioleci będzie kształtować rozwój Polski, a do realizacji celów wyznaczonych przez ten program niezbędna jest szeroka wiedza teoretyczna i praktyczna, którą dysponować będą nasi absolwenci” – tłumaczy prof. Chojnicki. „Cały proces kształcenia to grupa ścieżek, po przejściu których student będzie miał wiedzę niezbędną do rozumienia procesów w skali globalnej oraz działań w skali lokalnej. Możemy tu wspomnieć np. o adaptacji miast oraz terenów pozamiejskich do zmiany klimatu, ale również o zarządzaniu procesami transformacji, jakim podlegać będą zarówno duże, jak i małe przedsiębiorstwa w naszym kraju. Ta zmiana będzie musiała być zrealizowana w racjonalny sposób, a nasi absolwenci będą dysponować odpowiednią wiedzą oraz umiejętnościami w tym zakresie.”dodaje.

Nowy kierunek wpisuje się również w politykę Ministerstwa Środowiska i Klimatu, które wskazuje na deficyt kadry z wykształceniem technicznym, realizującej Politykę  energetyczną Polski do 2040 roku. Ogromne znaczenie ma kształcenie w zakresie procesu realizacji wielu zamierzeń mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, ale również adaptacyjnych do zmian klimatu. Absolwenci nowego kierunku, będą mogli znaleźć pracę w  firmach zajmujących się audytem (oceną) skuteczności planów i strategii adaptacji i przeciwdziałania zmianie klimatu, przedsiębiorstwach projektowych i wykonawczych zajmujących się pracami inżynieryjnymi w zakresie kształtowania i zarządzaniem środowiskiem oraz jednostkach administracji i zarządach instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie zasobów środowiska.

W programie znajdą się takie zagadnienia jak: przyczyny zmian klimatycznych oraz ich wpływ na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej, strategia i sposoby przeciwdziałania dalszym zmianom klimatu, zasady gospodarki rolnej i leśnej oraz podstawy ich funkcjonowania w warunkach zmieniającego się klimatu, biologiczne, biotechniczne i techniczne działania zmniejszające negatywne skutki zmian klimatycznych, w tym odnawialne źródła energii, czy ekologiczne budownictwo oraz efektywne gospodarowanie i zarządzanie zasobami środowiska, w tym zasobami wodnymi w miastach i w krajobrazie rolniczym.

Najważniejsze przedmioty realizowane na kierunku inżynieria ochrony klimatu to m.in.:

 • inteligentne rozwiązania klimatyczne w miastach,
 • informatyczne wsparcie projektowania,
 • techniki monitorowania atmosfery,
 • bioklimatologia,
 • energetyka rozproszona i prosumencka,
 • metody analiz klimatycznych,
 • ocena śladu węglowego i wodnego procesów produkcyjnych,
 • handel emisjami – mechanizm i prawodawstwo,
 • techniki adaptacji ekosystemów seminaturalnych do zmian klimatu,
 • architektura proekologiczna,
 • infrastruktura wodna miast a zmiany klimatu,
 • adaptacja gospodarki wodnej gleb do zmian klimatycznych,
 • zielone technologie,
 • łagodzenie skutków zmian klimatu w rolnictwie,
 • zmiana klimatu a gospodarka leśna,
 • zarządzanie ryzykiem powodziowym,
 • inicjatywy oddolne dla poprawy klimatu.

Rekrutacja na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu rusza 1 czerwca br.

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!