Czy każda relacja biznesowa przebiega bez zakłóceń i wszystko od początku do końca układa się bez problemów? Nie. Zawsze może przydarzyć się nieuczciwy kontrahent. Nawet niekoniecznie nieuczciwy, tylko po prostu niewypłacalny i to nie ze swojej winy.

Takie słabe ogniwo może przydarzyć się zawsze. Również gospodarzowi, który handluje swoimi produktami. Sprzedaż, kontraktacja, usługi – aż roi się od sytuacji, w których może dojść do najgorszego – braku zapłaty.

Co zrobić w takiej sytuacji? Nie panikować. Na chłodno zacząć analizować fakty.

 

Umowa

Przede wszystkim trzeba zweryfikować, czy dysponuje się umową, ważną umową. Jakie są jej zapisy, czy jest podpisana przez obie strony.

Nawet jeśli umowa nie została spisana sprawa nie jest jeszcze przegrana. Forma ustna też jest akceptowana przez sądy, o ile przepisy dotyczące konkretnej umowy nie przewidują innych rozwiązań. Np. umowa kontraktacji powinna być sporządzona w formie pisemnej. Brak tej formy nie powoduje jednak jej nieważności, tylko ograniczenia dowodowe (zakaz powoływania świadków czy przesłuchania stron).

 

Dowody na realizowanie umowy

Potem trzeba przejść do kolejnego etapu, czyli zebrania wszystkich dowodów na to, że umowa została zrealizowana – dostarczone zostały produkty, wykonana usługa.

Dokumenty, świadkowie, monitoring, wiadomości sms – to wszystko może stanowić dowód w sądzie.

Warto o to zadbać wcześniej i brać pisemne potwierdzenia, wymagać podpisów pod dokumentami przewodu lub odbioru. Może to być bardzo przydatne w przypadku sporu.

 

Wezwanie do zapłaty

Jeśli umowa została wykonana i brak jest zapłaty pomimo zazwyczaj podejmowanych telefonicznych czy osobistych prób rozstrzygnięcia sprawy, przychodzi czas na wezwanie do zapłaty. W wielu sprawach jest to moment, w którym faktycznie dochodzi do finału tj. zapłaty.

Jak powinno brzmieć wezwanie?

Działając w imieniu własnym w związku ze zrealizowaniem umowy kontraktacji z dnia 1 stycznia 2022 r. wzywam do uregulowania kwoty wynikającej z faktury  z dnia 30 maja 2022 r.  w wysokości

10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia odebrania niniejszego wezwania.

Wpłaty proszę dokonać na rachunek bankowy : ……………………………………….W przypadku nieuregulowania należności niezwłocznie zostaną podjęte działania mające na celu uzyskanie sądowego tytułu wykonawczego umożliwiającego odzyskanie w/w należności na drodze egzekucji komorniczej.

 

W uzasadnieniu można wskazać na szczegółowe okoliczności związane z wykonaniem umowy, świadczące o konieczności zapłaty.

Wezwanie wysyłamy listem poleconym, najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Przyda się to przy obliczeniu odsetek czy wskazaniu wymagalności roszczenia.

Co w sytuacji, gdy nie ma spisanej umowy, a wszystko odbywało się na podstawie rozmów, bez żadnych dokumentów? Trzeba szukać innych dowodów lub chociażby wiarygodnych świadków. Sprawa będzie o wiele trudniejsza, ale nie jest z  góry skazana na przegraną.

 

Uwaga na przedawnienie

Jeśli wezwanie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów pozostaje droga sądowa i wytoczenie powództwa.  Nie ma co zwlekać z decyzją o dochodzeniu swoich roszczeń przed sądem.  W zależności jakiej czynności czy umowy dotyczy spór przewidziane są różne okresy przedawnienia, tj. czas po upływie którego nie ma możliwości skutecznego dochodzenia swoich praw.

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!